Prenumerera på tips och nyheter från Smartare Elektroniksystem

Kompetensbrist och konflikter pressar svenska elektronikföretag

Sveriges elektronikbransch har vuxit snabbt, men hotas idag av en orolig omvärld och brist
på utbildade ingenjörer. Det framgår av en ny kartläggning från innovationsprogrammet
Smartare Elektroniksystem.

Här kan du läsa rapporten

Utvecklingen mot ökad digitalisering och elektrifiering har att sin prägel på svensk industri.
De senaste tio åren har landets elektronikföretag haft en hög utvecklingstakt. Mellan 2013
och 2022 var den genomsnittliga årliga tillväxttakten i elektronikbranschen cirka 10 procent.
Under 2022 steg tillväxten till 30 procent.

Siffrorna framgår av en finansiell analys av 3200 företag som Smartare Elektroniksystem har
gjort med hjälp av HandelsConsulting. Analysen har fördjupats genom en enkätundersökning
bland 241 företag och djupintervjuer med 14 företag. Resultatet visar att branschen idag står
inför flera utmaningar.– Det mest återkommande bekymret handlar om företagens kompetensförsörjning. Sverige har ett akut behov av fler utbildade elektronikingenjörer. Det är en allvarlig utmaning som genomsyrar hela elektronikbranschen, säger Olle Hulteberg, styrelseordförande för Smartare Elektroniksystem.

Vid sidan av kompetensbristen gör den oroliga omvärlden avtryck i elektronikbranschen.
Över hälften av de tillfrågade företagen importerar minst 81 procent av sina råvaror och
komponenter. Det gör att verksamheten blir känslig för geopolitiska störningar, såsom
Rysslands invasion av Ukraina eller Kinas agerande mot Taiwan.

Samtidigt medför det säkerhetspolitiska läget nya affärsmöjligheter för branschen. Flera
företag i undersökningen betonar att en ökad efterfrågan på cybersäkerhet och avancerad
försvarsteknologi kan stärka den inhemska produktionen.

– Sverige har en stark försvarsindustri och NATO-medlemskapet kommer sannolikt att flytta
fram positionerna. Säkerhetsläget är ett tveeggat svärd som skakar om globala värdekedjor
men också kan stärka delar av den svenska elektronikbranschen.

Utöver den växande försvarsindustrin pekar de tillfrågade företagen ut andra trender som
förväntas driva utvecklingen inom elektronik. Miljö- och klimatkrisen ökar efterfrågan på
återvinningsbara produkter och trycket på välfärden ökar efterfrågan på ny medicinteknik.
Det stärker i sin tur kraven på högspecialiserade medarbetare

Smartare Elektroniksystem efterlyser tydligare satsningar från politiken för att locka fler
unga att utbilda sig till ingenjörer. Därutöver arbetar innovationsprogrammet med att själv
bidra till att höja kompetensen i elektronikbranschen.

– Inom ramen för innovationsprogrammet kan vi underlätta fortbildningen av befintliga
anställda och stärka kunskaperna i värdekedjan. Det kan till exempel handla om att
samordna gemensamma arenor för utbildning, där elektronikföretag och forskare kan utbyta
kompetens, avslutar Olle Hulteberg.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på nyheter och uppdateringar från oss på Smartare Elektroniksystem. Vårt nyhetsbrev innehåller allt från tips på kommande event till nyheter från branschen.