Prenumerera på tips och nyheter från Smartare Elektroniksystem

Så tycker svensk elektronikindustri

Smartare Elektroniksystem har genomfört ca 200 intervjuer med slumpvis utvalda företag inom svensk elektronikindustri. Nu publiceras rapporten som berättar om läget och framtidstron samt vad branschen anser behöver göras för att vi ska nå visionen att svenska elektroniksystem år 2025 möjliggör en svensk industri i världsklass.

I rapporten, som finns tillgänglig för fri nedladdning, är några av de tydligaste slutsatserna i svaren:

  1. Oberoende av företagens storlek så förväntas beroendet av elektronik öka den närmaste 5-årsperioden
  2. Ju mindre företagen är desto viktigare är tillgången till lokala kunder, leverantörer och samarbete med större företag
  3. Mer än ¾ av de tillfrågade företagen bedriver eget utvecklingsarbete och knappt 90% av det arbetet sker i Sverige.
  4. Vi tillverkar i Sverige: 90% av företagen som producerar produkter gör det i Sverige. Andelen legotillverkare är 18% och ca 2/3 av dessa tillverkar mönsterkort i Sverige.
  5. Tillförlitlighetproblemen är ett faktum. 2/3 av företagen uppger att det finns behov av förbättringar. Vanligaste felorsaken anges vara att komponenter inte uppfyller specifikation men brister i verifiering, test- och kvalitetskontroll, kommunikation med kund och mjukvarufel kommer också högt upp på listan av felorsaker.
  6. De svenska värdekedjorna kan bli bättre genom ökat samarbete och de är sårbara då det oftast bara finns en aktör. Speciellt efterfrågar de mindre företagen nätverk och mötesarenor.
  7. Smartare Elektroniksystem har en funktion att fylla då många lyft fram svårigheterna med att hitta rätt kompetens för forsknings och utvecklingsprojekt. 20 % av de tillfrågade företagen känner inte till möjligheten att samverka med Universitet och forskningsinstitut. En majoritet av de tillfrågade tycker att Smartare Elektroniksystems satsning på att tillgängliggöra kompetens och infrastruktur genom kompetensnav är helt rätt väg att gå.
  8. Elektronikindustrins kompetensförsörjning är ett stort problem. Endast 10% av de tillfrågade tycker att de får tag på den utbildade personal de behöver (9 eller 10 i diagrammet nedan). Vidareutbildning sker idag främst i samverkan med kunder och leverantörer. Den största behovsökningen de kommande 5 åren anses vara inom montering och tillverkning.
Fördelning av svaren på frågan ”Får ni idag tag på den utbildade personal inom elektronik som ni behöver”. Staplarnas höjd motsvarar hur många procent av företagen inom respektive storlekskategori som avgett ”betyg” 1-10, 1=inte alls, 10=fullt ut
Fördelning av svaren på frågan ”Får ni idag tag på den utbildade personal inom elektronik som ni behöver”. Staplarnas höjd motsvarar hur många procent av företagen inom respektive storlekskategori som avgett ”betyg” 1-10, 1=inte alls, 10=fullt ut

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på nyheter och uppdateringar från oss på Smartare Elektroniksystem. Vårt nyhetsbrev innehåller allt från tips på kommande event till nyheter från branschen.