Här kan du läsa om processen för att ta fram egna enskilda/strategiska projekt för Smartare elektroniksystem:

Nedan kan du läsa mer om våra enskilda/strategiska egna projekt.

Komptensnav

Syftet med kompetensnaven är att skapa nationell samordning för att göra det enklare att hitta kompetens inom dessa spets- och insatsområden och därmed underlätta problemlösning och samarbeten. Kompetensnaven har till uppgift att förutom att ha egen kunskap, också veta vilka andra som har spetskunskap inom området och skapa samverkan – att vara just ett nav. Allt för att stärka innovationskraft, konkurrenskraft och tillväxt.

Kompetensförsörjning

Ett viktigt insatsområde för Smartare elektroniksystem är kompetensförsörjning. Här jobbar vi på olika sätt med livslångt lärande.

Internationalisering

Vår strategiska insats inom Internationaliseringsområdet syftar till att öka svenskt deltagande i EUs forskningsprogram, så som H2020, ECSEL och Eureka.

Kontaktinformation

Thorbjörn Ebefors, biträdande programchef och internationaliserings ansvarig, thorbjorn.ebefors@smartareelektroniksystem.se

Smartare Elektronikhandboken 2.0

Om Handboken

Den första versionen av Smartare Elektronikhandboken släpptes 2017 och responsen från företag inom den svenska elektronikindustrin var mycket positiv. Denna handbok fokuserar på den information som behövs mellan inblandade parter från design och utveckling till produktion av en ny elektronisk produkt. Arbetet med handboken är gjort tillsammans med dedikerade deltagare som är experter inom området från flera olika företag. På grund av den positiva mottagningen och feedbacken från första boken så beslutade innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem med stöd från Vinnova att producera denna andra utökade utgåva. Uppföljaren innehåller mer information om kvalitet och tillförlitlighet, men också mer praktisk vägledning som är användbar i designprocesser.

Har du synpunkter och vill bidra till Handbokens utveckling? Kontakta:

Maria Månsson, Ordförande i Smartare Elektroniksystems Värdekedjaråd;
maria.mansson@smartareelektroniksystem.se

Mats Andersson, Processledare för Handboken;
mats.andersson@smartareelektroniksystem.se

PEA Innovationskluster

Smartare Elektroniksystem satsar på att tillgängliggöra tryckt elektronik, en disruptiv teknologi för elektronikframställning. Området befinner sig i snabb utveckling vad gäller så väl forskningsresultat inom denna teknologi som inom teknik- och produktutveckling för att få fram produkter och produktionsmetoder för nya tillämpningar av tryckt elektronik. Elektronik i helt nya sammanhang kommer att vara möjligt. Det är den egna fantasin som sätter gränser för framtidens elektronik baserat på denna nya teknologi. Jämfört med vanlig elektronikproduktion ger tryckt elektronik en mängd nya möjligheter, såsom billig massproduktion, elektronik på flexibla substrat och snabb prototypframställning i små serier.

Få svenska företag har hittills vågat eller kunnat använda sig av tryckt elektronik trots att Sverige ligger långt fram i internationella jämförelser gällande FoU inom Tryckt elektronik. Samtidigt så ser vi i omvärldsbevakning hur företag och länder satsar på Tryckt elektronik för att skapa förnyelse i näringslivet.

För att synliggöra möjligheterna och få fler svenska företag att testa hur de kan använda tryckt elektronik i sin verksamhet har Smartare Elektroniksystem inom tryckt elektronik gjort sin största satsning hittills på ett enskilt projekt – PEA Innovationskluster.

Rapporter

Här kan du ladda ner våra rapporter.

Utveckling över tid av våra spetsområden – en bibliometrisk studie

Branschkartläggning – 2022

Branschkartläggning – 2020

Roadmap for Smarter Electronics Systems

Branschkartläggning – 2017

Attraktionskraft del 1 – 2016

Nuläge och behovsanalys 2015

Agenda Smartare Elektroniksystem för Sverige

Studie av elektronikindustrin 2002-2011

rapport