Vision

År 2025 är Sverige fortsatt ett industriland i världsklass. Inom i stort sett alla områden där man är beroende av avancerad teknik finns svenska (eller ursprungligen svenska) företag i den absoluta världstoppen.

En stor del av anledningen är att vi är i världsklass vad gäller elektroniksystem. Elektroniksystem verkar i högsta grad tvärsektoriellt. De ingår i allt fler sammanhang och utgör en allt större och viktigare andel i de produkter och tjänster som finns och utvecklas inom i olika branscher. Därmed ökar marknaden. Smarta elektroniksystem kommer att efterfrågas allt mer i takt med att man måste finna nya effektiva lösningar för att möta de många globala utmaningar världen står inför, såsom krav på utveckling av förnybara energikällor, effektivisering av energiproduktion, energibesparing, långsiktigt hållbar miljö och vård och omsorg om en växande och allt mer åldrad befolkning.

Sverige är år 2025 ett land som är mycket attraktivt för elektronikberoende företag av alla storlekar, eftersom här finns en geografisk närhet till blomstrande forskning och -industri som med sin effektivitet och spetskompetens ger god förankring för företagen genom ett fördelaktigt klimat att verka i.

Effektiviteten inom elektroniksystem-FoU säkerställs av välfungerande samverkansfunktioner mellan alla inblandade aktörer. Området smarta elektroniksystem kännetecknas av hög träffsäkerhet genom det hos samtliga ingående aktörer finns både god vilja och goda förutsättningar att möta varandras villkor.

Som en följd av att svenska aktörer inom smarta elektroniksystem renodlat sin spetskompetens mot de områden där Sverige har bäst förutsättningar att vara starkare än konkurrensen är vi världsledande inom dessa områden. Kopplingen till behovsbilden på marknadssidan är genomtänkt, tydlig och framgångsrik.

Området smarta elektroniksystem försörjs med kompetent personal från ett utbildningssystem som är väl kopplat till både forskningens och industrins förutsättningar genom relevanta studieämnen, markerade inslag av ”industriell verklighet” i grundutbildningen och välfungerande akademiska vidareutvecklingsmöjligheter.

Sammantaget är 2025 års världskarta över elektronikutveckling väldigt olik dagens, och Sverige har säkrat en tätposition. Liknelsen ”att vara med när tåget går” är passande men inte tillräcklig. År 2025 har Sverige inte bara klivit på tåget; vi har också agerat lokförare inom valda områden och även identifierat var ny räls ska byggas i obanad terräng.

Kort sagt, elektronikindustrin har förutsättningar till kraftig tillväxt på både kort och lång sikt. En kompetent och konkurrenskraftig elektronikindustri utgör grundförutsättning för en framgångsrik och internationellt konkurrenskraftig industri i sin helhet. Sverige har all anledning och alla förutsättningar att säkerställa sin position i världsklass. Men positionen måste förtjänas – fortlöpande

Korta fakta
Sverige har över 3 600 elektronikföretag som omsätter 153 Mdr kr och sysselsätter nära 50 000 svenskar (2011). Adderar vi till företag där elektroniken är en avgörande beståndsdel i den egna produkten, når vi en samlad omsättning på över 1 000 Mdr kr och över 300 000 anställda.

Omsättningen har ökat med 66 % sedan 2002 och industrin utgör dessutom en hävstång för annan industri som t ex fordon, medicinsk teknik, telekom, energi, automation och produktion.

Våra 3 600 elektronikföretag har på 10 år ökat sitt förädlingsvärde med 90 % (2002-2011).

Elektronikindustrin är därtill en stor exportindustri. Enligt SCB utgör elektronik/telekom en stor exportvara, 11 %, av den samlade svenska exporten