Jämställdhetsstrategi

Visionen är en bransch där det råder likabehandling och icke diskriminering oavsett kön, etnisk eller kulturell bakgrund.
Målet är att alla kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma sin karriär och sitt privatliv.

Smartare Elektroniksystem anser att jämställdhet inom forskning, utveckling och tillverkning är en kvalitetsfråga. Kvalitet och förnyelse främjas om såväl kvinnors som mäns erfarenhet och kompetens tas till vara. Smartare Elektroniksystem anser också att kvinnor och män ska ha samma möjlighet till karriär inom branschen. Jämställdhet i elektronikbranschen är också en rekryteringsfråga och Smartare Elektroniksystem arbetar för att bredda rekryteringen till branschen.

Insatser för att nå målet innefattar att genom påverkan i utbildningssystemet långsiktigt bidra till att förändra den numerära snedfördelningen på för branschen relevanta utbildningar. Smartare Elektroniksystem arbetar också med synliggörande av förebilder och positiv särbehandling av underrepresenterad grupp när meriter i övrigt är lika.

För fördelning av programmets resurser i öppna utlysningar följer Smartare Elektroniksystems Vinnovas rekommendationer om skrivningar gällande jämställdhet.

I rekrytering till programstyrelse och tillsättande av övriga befattningar inom programmet skall genusperspektivet alltid beaktas.

Konkreta åtgärder

Programmet ser som en av de viktigaste uppgifterna att långsiktigt öka andelen kvinnor i branschen. Programmet bidrar till detta genom dels informationsinsatser riktade till SYV och lärare, dels insatser riktade till elever som syftar till att öka intresset för teknik i allmänhet och elektronik i synnerhet. Projektet Attraktionskraft för framtiden som genomförs av Tekniska museet inom samverkansprogrammen initierades av Smartare Elektroniksystem. Projektet syftar till att alla elever på grundskolan ska få en positiv inställning till teknik och naturvetenskap.

Smartare Elektroniksystem driver ett enskilt projekt som tar fram ett NTA-tema som är tänkt att användas främst inom teknikundervisningen men har kopplingar till flera andra ämnen. Det nya NTA-temat är främst ämnat för år 7-9 på grundskolan och ska ge alla elever en kännedom om några viktiga elektroniska komponenter och hur dessa med hjälp av programmering kan används för påverka och kontrollera viktiga funktioner i ett modernt samhälle. Undervisningsmaterial och laborationer utformas för att attrahera och visa att alla behövs i framtidens elektronikbransch.

I alla valsituationer är det viktigt att för de som kan tänka sig att vara på väg in i branschen synliggöra förebilder. Speciellt viktigt är det att underrepresenterade grupper erbjuds möjligheter att diskutera sin situation med någon man kan identifiera sig med. Programmet avser att erbjuda kontaktinformation till kvinnor som verkar i branschen för de kvinnor som funderar på att söka utbildning eller arbete inom området.