Om Smartare Elektroniksystem

Smartare Elektroniksystem är ett strategiskt innovationsprogram för att öka konkurrenskraft och tillväxt i svensk industri. Arbetet sker i bred samverkan mellan branschföreträdare, forskningsinstitut och universitet.

Sverige ett industriland i världsklass. En stor del av anledningen är att vi är i världsklass vad gäller elektroniksystem. Elektroniksystem verkar i högsta grad tvärsektoriellt. De ingår i allt fler samman­hang och utgör en allt större och viktigare andel i de pro­dukter och produktionssystem som finns och utvecklas inom olika branscher. Därmed ökar marknaden.

Smarta elektro­niksystem efterfrågas allt mer i takt med att man måste finna nya effektiva lösningar för att möta de många globala utmaningar världen står inför, såsom krav på utveckling av förnybara energikällor, effektivisering av energiproduktion, energibesparing, långsiktigt hållbar miljö och vård och omsorg om en växande och allt mer åldrad befolkning.

För att Sverige och svenska aktörer ska klara att vara kon­kurrenskraftiga på smarta elektroniksystem även i framtiden, behöver vi möta tre huvudsakliga utmaningar:

Värdekedja
Förbättra samverkan och öka effektiviteten i värdekedjor

Spetsområden
Bibehålla och vidareutveckla nationell spets inom nyckelområden

Kompetensförsörjning
Säkra kompetensförsörjningen

Programmet Smartare Elektroniksystem arbetar med dessa tre utmaningar.

Var med och utveckla möjligheterna, t ex genom engagemang i våra programråd eller genom att delta i de utlysningar vi gör.