Rapporter

Här kan du ladda ner våra rapporter.

Roadmap for Smarter Electronics Systems

Som ett led i vår omvärldsbevakning presenteras här en svensk roadmap för Smartare Elektroniksystem. Dokumentet har två huvudkapitel. I kapitel 4 beskrivs trender, visioner och långsiktiga mål för utpekade svenska spetsområden inom elektronik. Kapitel 5 beskriver ideala koncept som konkretiserar utvecklingsriktning, affärspotential och behovet av insatser för att nå målen.

ecs-roadmap-2016-002_page_01

Attraktionskraft del 1 – 2016

Säkrad kompetensförsörjning ses som en av huvudutmaningarna för den svenska elektronikbranschen. Projektet Attraktionskraft har som övergripande mål att öka andelen elever som till gymnasiet väljer program som är relevanta för en framtida anställning i elektronikbranschen. Denna rapport är en utförlig beskrivning av resultaten av resultaten fram till sommaren 2016.

rapport-attraktionskraft-small

Nuläge och behovsanalys 2015

Rapporten handlar om hur läget är i och vad svenska elektronikföretag behöver för insatser för att öka sin konkurrenskraft. Cirka 200 företagsintervjuer ligger till grund för rapporten.

Behovsanalysrapport

 

Agenda Smartare Elektroniksystem för Sverige

Detta dokument är en forsknings- och innovationsagenda för det svenska forsknings-, utvecklings- och produktionsområdet smarta elektroniksystem. Den gäller tiden fram till 2030 och är framtagen av Acreo Swedish ICT, Branschorganisationen Svensk Elektronik, Chalmers, KTH, LTU, PhotonicSweden och Swerea IVF.

Elektronik är i högsta grad branschöverskridande och ingår i allt mer och utgör en allt större och viktigare andel i de produkter och tjänster som finns och utvecklas inom i olika branscher. Marknaden ökar. Elektronik kommer att efterfrågas allt mer i takt med att man måste finna nya effektiva lösningar för att möta de många globala utmaningar världen står inför, såsom krav på energibesparing, långsiktigt hållbar miljö och vård och omsorg om en växande och allt mer åldrad befolkning. Elektronik är en vital grundförutsättning i dessa lösningar.

smartare-rapport smartare-rapport-eng

 

Studie av elektronikindustrin 2002-2011

Detta är en kartläggning av hur det svenska elektronikindustrin ser ut och hur den har utvecklats under året 2002 till 2011.

studie-elektronikindustri