NTA Skolutveckling

Smartare Elektroniksystem vill synliggöra och öka intresset för elektronik och programmering i grundskolan.

Varför? Elektronik kommer in i allt fler produkter och vårt samhälle styrs och kontrolleras i allt högre grad av elektroniska system. Helst ser vi att dessa produkter och system fortsätter utvecklas och produceras i Sverige. Det finns ett behov att fler personer utbildas inom elektronikområdet, och som breddar kompetensen för att utveckla nya applikationer. För att höja innovationskraften behöver teknikutvecklingen fler som deltar, i tvärvetenskapliga grupper och med en jämnare fördelning mellan könen.

Varför nu? En bra bakgrundsbeskrivning ges i en artikel på Skolverkets hemsida. Där skriver frilansskribenten Stefan Pålsson att”- de flesta skolsystemen i Europa har antingen infört eller är på väg att införa programmering i grundskolan.” Det handlar om en grundläggande förståelse kring hur programmering och digital teknik fungerar. Samtidigt införs från hösten 2018 att alla elever i den svenska grundskolan ska ha 200 h Teknik, ett obligatoriskt inslag.

Hur? Skolverket ger ut anvisningar kring detta och när det gäller läroplanen i Teknik kan vi konstatera att IKT-området har mycket stort inslag av moment som belyser programmering och teknik. Det berör olika nivåer av förståelse, såväl praktiskt som förståelse kring teknikutvecklingen och dess följder. Detta har vi inom Smartare Elektroniksystem tagit fasta på och försöker hitta vår plats på kartan. Vi arbetar inom projektet tillsammans med NTA Skolutveckling med ett material som mycket konkret möter behovet av att få fram läromedel för IKT-området och som behandlar elektronik och programmering.

Vi arbetar utifrån arbetsmarknadens behov och vill generellt få igång en konstruktiv dialog mellan akademi, näringsliv och skola för att öka medvetenhet och intresse med elektronik och programmering som tillämpning och möjliggörare.

Satsningen innefattar såväl lärare som elever och fokus finns på ett material som ska spridas i skolorna. Vi samarbetar i ett stort nätverk av aktörer för att nå vårt mål. Programmering är inget ämne på grundskolan, här behövs alltså en anpassning till teknikämnet. Materialet är baserat på Micro:bit med såväl fakta som laborationer och övningar.

En Micro:bit är en enkortsdator, ett inbyggt system. Systemet är komplext men lättanvänt. Läromedlet innefattar kompetens­områden som elektronik, datateknik, datavetenskap (programmering) samt kunskap om sensorer och ställdon (motorer etc.) som ansluts till systemet. Förutom det rent tekniska innebär det också att förstå behov för det applikationsområde som systemet ska användas till, i vårt fall det hållbara samhället.

Micro:bit är framtaget för utbildningsändamål på grundskolenivå, men skulle i princip kunna användas som ett system för att exempelvis styra en tvättmaskin och andra vitvaror eller ingå som ett elektroniksystemen i ett fordon. Användningsområdena är många, det är bara fantasin som sätter gränser.

Elektronik är i högsta grad branschöverskridande och utgör en allt större och viktigare del av de produkter och tjänster som utvecklas. I kombination med programvara är elektronik ett oslagbart verktyg i takt med behovet av nya lösningar för att möta de globala utmaningar världen står inför. Det kan gälla minskad energiförbrukning, hållbar miljöutveckling, vård och omsorg för en åldrande befolkning – bara för att nämna några.