Attraktionskraft

Säkrad kompetensförsörjning ses som en av huvudutmaningarna för den svenska elektronikbranschen. Projektet Attraktionskraft har som övergripande mål att öka andelen elever som till gymnasiet väljer program som är relevanta för en framtida anställning i elektronikbranschen.

Rekrytering till gymnasiet är en gemensam fråga för många av de strategiska innovationsprogrammen. Den genomförda del 1 av projektet har handlat om att identifiera och utvärdera existerande initiativ för att skapa ökat teknikintresse bland ungdomar för att i ett senare skede tillsammans med andra strategiska innovationsprogram skala upp något eller några av dessa initiativ så att de gör en reell skillnad på nationell nivå. Ett annat uppnått mål med projektet var att förstå behovet av informationsmaterial hos och etablera kommunikationskanaler till lärare och studievägledare så att dessa kan sprida information om elektronikbranschen och dess betydelse för Sverige som industrination. Genomfört i större skala kommer information, inspiration och utbildning att höja lärare och studievägledares förmåga att förmedla branschens kompetensbehov, samtidigt som det ökar intresset bland ungdomar att arbeta med de utmaningar som branschen och samhället står inför.

Resultat

En utförlig beskrivning av resultaten från projektet fram till sommaren 2016 finns att läsa i rapporten Attraktionskraft del 1.

Ökat nätverk

 • Lärare, studie- och yrkesvägledare som bollplank och ambassadörer för fortsatt arbete
 • Tekniska muséet
 • Vetenskapens Hus
 • En plats i skolverkets programråd för El- och Energiprogrammet
 • Arbetsförmedlingen

Exempel på aktörer och initiativ med målet att öka teknikintresset

 • KomTek
  • Nätverk med ca 25 kommuner
 • Science Center
  • Nätverk med 19 center
  • Tekniska muséet, Tom Tits, Universum … tre av de mest kända
 • NTA – nätverket
  • Initiativ av KVA och IVA
  • Medlemskap, 156 medlemmar varav 125 kommuner
  • Teman och NTA-lådor
 • Andra större satsningar med aktörer som:
  • Teknikföretagen
  • Vetenskapens hus i Stockholm (KTH och Stockholms universitet)
  • Expectrum i Västerås (Inkl KomTek)
  • CETIS i Linköping
  • Science-bussar i Halland och Småland
  • Sveriges lärosäten – olika tema- och PR-dagar
  • Tävlingar i teknik och naturvetenskap (nationella och internationella)

Nästa steg

 • Utveckling av en tredagars kurs i elektronik för tekniklärare på grundskolan, i samarbete med Svensk Elektronik
 • Gemensamt projekt kring Kompetensförsörjning med andra SIP:ar i samarbete med Tekniska muséet
 • Mer samarbete med Tekniska muséet och deras turnéer i Sverige, exempelvis i Mälardalen
 • Skolverkets programråd för yrkesprogrammen på gymnasiet
 • Fortsatt samverkan och underhåll av nätverket